Integritetspolicy

Saksø Consulting AB bedriver webbplatsen
Namn: Saksø Consulting AB
Adress: Koriandervägen 7, 29641 Åhus
Tel: +46 708-659294
e-postadress:
Organisationsnummer: 559398-0963
Registreringsnummer för mervärdesskatt: SE559398096301

Vi värnar om dina personuppgifter och vi lägger därför stor vikt vid att skydda din integritet. I denna integritetspolicy anges hur vi samlar in, behandlar, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Policyn beskriver också de rättigheter du har och hur du kan göra dem gällande.

Personuppgifterna som vi samlar in om dig och behandlar kan komma från vår webbplats mortensakso.se, e-post, SMS och andra elektroniska meddelanden.

Uppgifterna kan även samlas in från våra profilsidor på Facebook, Instagram, LinkedIn och X (Twitter).

VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG?

Saksø Consulting AB, Koriandervägen 7, 296 41 Åhus, , +46 (0) 708-65 92 94.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?

Allmänt

Vi samlar in personliga kontaktuppgifter som namn, postadress, e-postadress, telefonnummer samt eventuella uppgifter om dig eller andra personer som du lämnar till oss via webbsidans kontaktformulär eller e-post. Vi kan även komma att behandla din betalningsinformation.

Feedback

Vi kan också komma att behandla den information som du frivilligt lämnar till oss om dina erfarenheter av våra produkter och tjänster på sociala medieplattformar.

Information på sociala medieplattformar

Vi kan komma att behandla information som du delar offentligt på sociala medieplattformar eller information som ingår i din profil på ett socialt nätverk som tillhör tredje part (som till exempel Facebook) och som du tillåter nätverket att dela med oss. Här ingår grundläggande kontoinformation (namn, e-postadress, kön, födelsedag, hemort, profilbild, användarnamn, vänlista och liknande) och ytterligare information eller aktiviteter som du tillåter det sociala nätverket att dela.

Tekniska uppgifter

Vi kan samla in uppgifter om teknisk utrustning som du använder för att koppla upp dig till vår webbplats, som IP-adressen till din dator eller enhet, typ av operativsystem samt webbläsartyp och version. Om du kopplar upp dig till vår webbplats med en smartphone eller annan mobil enhet kan vi också samla in uppgifter om telefonens unika ID, annonserings-ID, geografisk plats och liknande data. Denna information hämtas in automatiskt med hjälp av cookies.

Uppgifter om användning av webbplats

När du besöker eller interagerar med vår webbplats använder vi automatisk datainsamlingsteknik för att samla in vissa uppgifter om dina aktiviteter. Det omfattar information om vilket innehåll du tittar på och hur länge samt annan liknande information och statistik om dina besök, till exempel besökslängd. Denna information hämtas in automatiskt med hjälp av cookies beroende av ditt godkännande av cookies.

FÖR VILKA ÄNDAMÅL OCH PÅ GRUNDVAL AV VILKA RÄTTSLIGA GRUNDER SKER INSAMLINGEN AV PERSONUPPGIFTER?

Nedan följer de ändamål för vilka vi behandlar dina personuppgifter och med stöd av vilken rättslig grund detta görs, såvida annat inte uttryckligen anges i samband med insamlingen av dina personuppgifter.

Intresseförfrågningar och annan kommunikation

Dina kontaktuppgifter som e-postadress och mobiltelefonnummer du anger kan användas för att svara på dina förfrågningar via webbsidans kontaktformulär eller via e-post, bekräfta bokningar, skicka pressmaterial och övrig marknadsföring.

Rättslig grund: Berättigat intresse enligt artikel 6.1 f) i GDPR av att kunna kommunicera med dig via e-post samt fullgörande av avtal enligt artikel 6.1 b) i GDPR.

Dina personuppgifter kommer att lagras så länge dessa behövs för att kunna kommunicera med dig, respektive din förfrågan är slutligt besvarad.

Avtalsuppfyllelse

Vi använder dina personuppgifter, som t.ex. kontaktuppgifter och betalningsinformation, för att bearbeta dina bokningar.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal om du som fysisk person är avtalspart enligt artikel 6.1 b) i GDPR, respektive berättigat intresse av att ingå avtal med din organisation om du kontaktar oss i egenskap av företrädare/representant/kontaktperson (artikel 6.1 f) i GDPR).

Dina personuppgifter kommer att lagras så länge det är nödvändigt för avtalsförhållandet. Ifall personuppgifter förekommer i räkenskapsinformation kommer dessa att sparas i minst sju år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades enligt bokföringslagen.

Behandling på våra profilsidor på sociala medieplattformar

När du besöker en av våra företagsprofiler på de plattformar som nämns ovan kommer dina personuppgifter att behandlas av respektive plattform. Se respektive plattforms integritetspolicy för mer information om ändamålen och de rättsliga grunderna för behandlingen:

– Meta (Facebook och Instagram): https://www.facebook.com/privacy/policy/

– LinkedIn: https://se.linkedin.com/legal/privacy-policy?

– X (Twitter): https://twitter.com/en/privacy

Vi vill särskilt uppmärksamma dig på att användardata också kan överföras av respektive tjänst till servrar i ett tredje land och därmed behandlas utanför EU:s område. De tjänster som nämns ovan använder standardavtalsklausuler för detta ändamål eller förlitar sig på beslut om adekvat skyddsnivå som utfärdats av Europeiska kommissionen för vissa länder.

I den mån vi behandlar dina personuppgifter på Facebook, Instagram, LinkedIn, X (Twitter), t.ex. när vi delar ditt inlägg på vår profil, svarar på dina inlägg eller utför andra åtgärder på sociala medier, görs detta enbart i syfte att presentera vårt företag på respektive plattform som nämns ovan och presentera det för en bred allmänhet.

Rättslig grund: Behandlingen baseras på vårt berättigade intresse (artikel 6.1 f) i GDPR) att bedriva PR-verksamhet och presentera vårt företag.

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som syftet med behandlingen kvarstår.

Marknadsföringsaktiviteter, inbegripet profilering

Vi kan från tid till annan anlita tredje part för att samla in personuppgifter eller för att genomföra marknadsföringsaktiviteter för vår räkning. I sådana fall kommer dessa tredje parter att omfattas av sekretessavtal och instrueras av oss att fullt ut följa denna integritetspolicy.

Rättslig grund: Behandlingen baseras på ditt tidigare samtycke (artikel 6.1 a) i GDPR).

Uppgifterna kommer att lagras så länge vi har ditt samtycke.

Andra allmänna ändamål

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att trygga vår egen säkerhet, förhindra missbruk av våra tjänster, förebygga och utreda brott samt fullgöra förpliktelser vi har enligt lag.

Rättslig grund: Berättigat intresse (artikel 6.1 f) i GDPR) av att kunna fullgöra ovan ändamål samt fullgörande av en rättslig förpliktelse (artikel 6.1 c) i GDPR).

Dina personuppgifter kommer att lagras så länge som det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla ändamålet med behandlingen och för att tillgodose våra rättsliga intressen.

VILKA ÄR MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTERNA?

Vi säljer inte eller på annat sätt överför din personliga information till tredje part. Undantag är betrodda leverantörer som hjälper oss att hantera webbplatsen eller driva vår verksamhet. Med dessa parter finns biträdesavtal som reglerar hur personuppgifterna får användas och hur de ska skyddas.

Vi kan också dela din personliga information där vi finner det nödvändigt för att följa lagstadgade krav eller skydda våra eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet.

Om du besöker vår webbplats och lämnar ditt samtycke behandlas dina personuppgifter genom de analys- och marknadsföringstjänster som vi använder oss av, det vill säga Google. Dessa mottagare behandlar personuppgifter för vår räkning som vårt personuppgiftsbiträde men behandlar även dina personuppgifter självständigt som personuppgiftsansvariga. Dessa

leverantörer informerar dig separat om den personuppgiftsbehandling de själva ansvarar för.

När du kommunicerar med oss genom våra sidor/konton på sociala medieplattformar kommer även den sociala medieplattformen som du besöker att behandla dina personuppgifter (exempelvis Facebook). Vi kommer dock aldrig att dela dina personuppgifter med några sociala medieplattformar.

Om dina personuppgifter kommer att delges med andra mottagare än de som anges i denna integritetspolicy, kommer vi att ge dig information om detta när vi samlar in dina personuppgifter och du ger oss ditt samtycke.

När dina personuppgifter lämnas ut till företag utanför EU/EES baseras detta utlämnande på skyddsåtgärder såsom adekvansbeslut eller EU-kommissionens standardavtalsklausuler, inklusive eventuella kompletterande åtgärder som vi anser nödvändiga.

Om du har några specifika frågor om mottagare av personuppgifter, vänligen kontakta oss på den e-postadress som anges nedan.

VAD ÄR COOKIES OCH HUR ANVÄNDS DESSA?

Vi använder cookies på vår webbplats.

En cookie är en liten datafil som vid uppkoppling mot en webbplats sparas och vid senare besök hämtas från besökarens dator eller datorliknande enheter t.ex. mobiltelefoner/surfplattor.

Du kan läsa mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats (https://www.pts.se/sv/bransch/internet/integritet/information-om-kakor/).

Vi använder följande kategorier av cookies:

Tekniskt nödvändiga cookies

Dessa cookies är tekniskt nödvändiga för att tillhandahålla kärnfunktioner på webbplatsen och kan inte inaktiveras av dig.

Den rättsliga grunden för lagring av cookien är 9 kap. 28 § 2 st. i lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation (LEK). Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter som baseras på cookien, dvs. trafikuppgifter såsom ett IP-nummer, är artikel 6.1 f) i GDPR. Vårt berättigade intresse är att tillhandahålla dig funktionerna på vår webbplats.

Statistikcookies (prestandacookies)

Statistikcookies hjälper oss att förstå hur besökare interagerar med vår webbplats genom att samla in och rapportera information anonymt.

Den rättsliga grunden för lagring av cookien är 9 kap. 28 § 1 st. LEK. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter som baseras på cookien, dvs. trafikuppgifter, är ditt samtycke enligt artikel 6.1 a) i GDPR. Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att återkalla ditt samtycke till lagring av respektive cookie i dina webbläsarinställningar.

Mer information om olika kategorier av cookies, enskilda cookies, deras syfte och lagringstid hittar du genom att klicka på cookie-symbolen längst ned till vänster på webbplatsen.

Innan du accepterar cookies får du ett meddelande som ger dit valet att endast acceptera eller avvisa vissa cookies eller att avvisa alla cookies. Dessutom kan du när som helst radera cookies från din lagringsenhet. Du kommer åt inställningarna genom att klicka på cookie-symbolen längst ned till vänster på webbplatsen.

Observera att om du raderar våra cookies eller inaktiverar framtida cookies kan det hända att du inte kan komma åt vissa områden eller funktioner på vår webbplats.

VILKA RÄTTIGHETER HAR DU?

Rätt till tillgång

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig. Uppgifterna lämnas i form av ett utdrag ur vårt register efter din skriftliga begäran och efter att du tydligt angett vilken information du önskar ta del av. Vi kommer därefter att vilja säkerställa din identitet. Vi besvarar dina önskemål utan onödigt dröjsmål och inom en månad. I det fall vi inte kan uppfylla dina önskemål kommer vi att meddela dig detta och ange varför. Vi får ta ut en rimlig avgift för ytterligare kopior som du begär (vid ett och samma tillfälle eller avseende samma uppgifter som i en tidigare lämnad kopia).

Ändring och borttagning av personuppgifter samt dataportabilitet

Om uppgifterna vi har om dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att vi rättar eller kompletterar dem genom att skriftligen kontakta oss.

Du har under vissa förutsättningar även en rätt ”att bli bortglömd”, d.v.s. att få de personuppgifter vi har om dig raderade. Vi har dock rätt att neka radering i vissa situationer. Du har, under vissa förutsättningar, rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas för vissa angivna ändamål.

Du har rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du under vissa förutsättningar har en rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format överförda till annan personuppgiftsansvarig.

Rätt till invändningar

Du har rätt att göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter som vi gör med stöd av berättigat intresse efter en intresseavvägning. Vi måste då, efter att du specificerat vilken behandling du invänder mot, visa att det finns intressen som väger tyngre.

Om dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för sådan marknadsföring, vilket inkluderar profilering i det fall profileringen har ett samband med direkt marknadsföring. Om du invänder mot behandling för direkt marknadsföring har du en ovillkorlig rätt att få behandlingen av dina personuppgifter för sådana ändamål att upphöra.

Återkallelse av samtycke

Om personuppgiftsbehandlingen grundas på ditt samtycke har du alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket innan detta återkallades.

Övrigt

En förutsättning för att vi ska kunna ingå avtal och vidta de åtgärder som begärs av dig under avtalsperioden är att du tillhandahåller de personuppgifter som vi efterfrågar och som är nödvändiga för ingående och fullgörande av avtal med oss.

Ändringar och klagomål

Vi har rätt att göra ändringar i integritetspolicyn. Om några väsentliga ändringar görs i integritetspolicyn informerar vi om detta i god tid innan ändringarna sker.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar eller har behandlat dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss via ovan angivna kontaktuppgifter.

Du har även rätt att klaga på vår hantering av personuppgifter till en tillsynsmyndighet.

Tillsynsmyndigheten i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm, www.imy.se, e-postadress .

Version: 2024:1